درحال مشاهده: گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ

سه شنبه 17 دی 1398
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد، زﻧﺎﻧﻰ را ﮐﻪ داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، دﯾﺪه اﯾﻢ. اﯾﻦ زﻧﺎن، ﺟﺎﯾﻰ را اداره ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﺷــﺎن ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ. آﻧﻬــﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﻰ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻰ ﺷــﻮد؟ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧــﺎن، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ" ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻓﺎدارى را اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ، وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان را ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺳــﺎزد، ﭼﯿﺴــﺖ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  7وﯾﮋﮔﻰ اﯾﻦ زﻧﺎن اﺷــﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 از ﻗـﺪرت ﺧـﻮد در ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬــﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ؛ ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از ﻓﺮوﺗﻨﻰ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن، ﻫﻤﻮاره آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن، اﻣﯿﺪ 
ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ دارﻧﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮد. رﻫﺒﺮان آﮔﺎه و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺷــﺪ ﻣﺪاوم ﺷﺨﺼﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى، و آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺷــﺠﺎﻋﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا ﺣﻤﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻗﻮى ﺗﺮﻧﺪ.
 ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ. رﻫﺒﺮى ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زودﮔﺬر او را از دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳــﺎﻧﺪن 
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﺎز دارد.
 اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ. ﻣــﺮدم رﻫﺒﺮان داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از رﻫﺒﺮى ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﮐﺜــﺮ اﻓﺮاد ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺪﺑﯿــﻦ ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻗﻮى و ﻣﻮﻓﻖ، دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ را ﻣﻄــﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و اﻧﺮژى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﻮى آن دﯾــﺪﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﻮش ﺑﯿﻨﻰ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
 ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﻮﻓﻖ، از دﯾﮕﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد، ﺳﺒﮏ ﺷــﺨﺼﻰ ﺧﻮد، و ﺗﻼش ﺑﺮاى ﻧﺸــﺎن دادن اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺷﺎن، ﭘﺪﯾﺪ ﻣﻰ آورﻧﺪ.
 داراى ﺻﺪاﯾﻰ ﻗﻮى و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﺎﯾﻠﻨــﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آﻧــﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﭘﯿﺎم اﯾﺸــﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺻﺪاى آﻧﻬﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﺸﺎن ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ


گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ,تعطیلی کلیه فعالیت های تجاری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic