درحال مشاهده: گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - در ﺳﺎل 8102 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

در ﺳﺎل 8102 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟

شنبه 26 آبان 1397
03:48
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرى داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ، و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ، ﺑﺪون درﺟﻪ اى از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ.
ﻋﻠﻢ، در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ. در ﺳــﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ، ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى را ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳــﻰ ﻓــﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ- ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐــﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ- آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺮم، ﺧﻮد را درون ﻗﻔﺴﻰ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﻠﻪ ﻣﻰ ﭘﯿﭽﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﺎل ﻫﺎﯾﻰ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎى آن رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﮐﺮدم.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳــﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳــﺖ: ﮐﺮم ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻮد، آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﺗﺮﺷــﺢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ را ﻫﻀﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻓﻬﻤﯿــﺪن اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘــﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، دﺷﻮار اﺳــﺖ. ﻗﺒﻼً داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻰ، ﭘﯿﻠﻪ ﻫــﺎ را ﺑﺮش ﻣﻰ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ، ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. داﻧﺴــﺘﻪ ﻫﺎى اﯾﺸــﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮى ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از زﻣﺎن ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷــﺪ. اﺧﯿﺮاً داﻧﺸــﻤﻨﺪان از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو CT اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷــﻌﻪ اﯾﮑﺲ از ز